123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Czwartek – 25.07.13

Jedziemy dalej – do Sidhi. Odległość do pokonania to około 280 km (6 godzin jazdy).

 

Odcinek: Khajuraho – Sidhi.


W Sidhi nie ma niczego ważnego do zwiedzania, ale w bezpośrednim sąsiedztwie Khajuraho są dwie atrakcje, tj. wodospady Raneh Falls (które obejrzeliśmy wczoraj) oraz kopalnia diamentów (na mapie niżej punkt opisany jako „Mine”). Jadąc do Sidhi spróbujemy ją zwiedzić:

 

Okolice Khajuraho.

Śniadanie o siódmej. Jak na razie (odpukać) zdrowie dopisuje. Dolegliwości żołądkowych brak. Wyjeżdżamy o ósmej.

Koło dziewiątej jesteśmy pod kopalnią. Wcześniej minęliśmy jedną bramkę kontrolną i niby wszystko było ok. Prahlad wpisał nas do książki odwiedzających i pojechaliśmy dalej. Niestety ostatniej bramki nie pokonaliśmy :-). Za to w nagrodę pocieszenia zwiedziliśmy w drodze jeszcze jeden wodospad. Zdjęcia są (wstawię przy najbliższej okazji).

Safari dzień ósmy – Sidhi


Miejsce zakwaterowania:Sidhi
Liczba mieszkańców:45 tys.
Wysokość n.p.m.:272 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 26 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:280 km


Po zakwaterowaniu zwiedzamy miejscowość. Trzeba przyznać, że zrobiliśmy tu niezłe zamieszanie. Kilkunastominutowy spacer skończył się niezłym zgrupowaniem, łącznie z policją :-). Ale w spokoju zostaliśmy obfotografowani i odprowadzeni do hotelu.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games