123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 13.08.13

Dziś zwiedzamy Varanasi.

Safari dzień dwudziesty siódmy – Varanasi dzień drugi

W planie mieliśmy zwiedzanie ghat. Niestety pogoda w tym roku na każdym kroku nam przeszkadza. Poziom wody w Gangesie jest tak wysoki, że ghaty są praktycznie zalane. Nie da się spacerować wzdłuż brzegu Gangesu. Trudno:

 

Ghaty zalane wodami Gangesu. Varanasi. Indie.

Pokręciliśmy się trochę nad brzegiem rzeki, zjedliśmy pizzę :-), poobserwowaliśmy życie na ulicy:

 

 

Varanasi. Indie.

i pojechaliśmy do Parku Jeleni. Legendarna stupa Dhamekh jest w remoncie, cała obudowana rusztowaniami :-(, ale Mulagandhakuti Vihara ma się dobrze:

 

Mulagandhakuti Vihara. Sarnath (Varanasi). Indie.

Byliśmy przed jej wejściem, gdy właśnie rozpoczynało się nabożeństwo i zostaliśmy zaproszeni do wnętrza. Niestety, po chwili musieiiśmy rozpocząć drogę powrotną, bo zaczynało zmierzchać i dodatkowo zebrały się monsunowe chmury. Wróciliśmy do naszego tuk-tuka (który czekał na nas) i dotuktukowaliśmy się do hotelu :-)

Teraz jest parę minut po północy i zdopingowany komentarzem Aldony – w pośpiechu – opisuję dzisiejszy dzień. Do usłyszenia jutro :-).


Komentarze: pokaż komentarze (3)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games