123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 16.08.13

Dziś mamy cały dzień przeznaczony na zwiedzanie Mathury.

Safari dzień trzydziesty – Mathura dzień drugi

Mathura jest miejscem urodzenia Kriszny. Rano jedziemy zwiedzać świątynię mu poświęconą. Z racji sporów toczonych wokół tego miejsca, są tu podobne procedury bezpieczeństwa jak w Bodh Gaya. Do świątyni Kryszny nie można wnosić aparatów. Zdjęć nie ma.
Ale tuż obok świątyni jest ogromna studnia podobna do tej w Abhaneri. Na niej skupiam poranną aktywność:

Studnia w Mathurze. Indie.

X

Studnia w Mathurze. Indie.

zwłaszcza że po bliższym przyjrzeniu się jej okazało się, że jest domem dla ogromnej ilości ptactwa, w tym zielonych papug:

 

Aleksandretta obrożna. Mathura. Indie.

Po południu wychodzimy na piesze zwiedzanie miasta i spacer ten przynosi nam obfite fotograficzne łowy. Po pierwsze, Mathura leży nad rzeką Jamuną i są tu ghaty. Udajemy się wobec tego je obfotografować:

 

Ghaty. Mathura. Indie.

Tuż obok ghat zwraca naszą uwagę potężny most kolejowy:

Most nad Jamuną. Mathura. Indie.

X

Most nad Jamuną. Mathura. Indie.

Postanawiamy przejść mostem na drugą stronę Jamuny. Po drodze udaje się zrobić ciekawe zdjęcia małp bawiących się na moście:

 

Na moście. Mathura. Indie.

Za mostem toczy się spokojniejsze niż w mieście (prawie wiejskie) życie. Przyjaźnie nastawieni Hindusi chętnie dają się fotografować:

 

 

 

W Mathurze. Indie.

A w drodze powrotnej do hotelu udaje się jeszcze trochę podokumentować życie miasta:

 

 

W Mathurze. Indie.

Jutro wracamy do Delhi! Zrzucam zdjęcia z kart na twarde dyski, piszę szybko tę relację i – jak co dzień – padam ze zmęczenia na łóżko. Dobranoc!


Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games