123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 05.08.13

Dzisiaj w Birganj (wym. Birgańdź) powinniśmy przekroczyć granicę z Nepalem. Jak dobrze pójdzie, zanocujemy w Kathmandu. Do przejechania mamy ponad 260 km. To jest prawdopodobnie ostatnia relacja z Indii przed powrotem z Nepalu. Nie wiem, czy w Nepalu będziemy mieli Internet.

Po wczorajszej nieciekawej nocy o 6.30 ruszamy w drogę. Jak wspomniałem powinniśmy jechać na przejście graniczne w Birganj, ale Prahlad chce nam wynagrodzić wczorajsze niewygody i wiezie nas do innego przejścia (ponoć bliższego). Nie podoba mi się to, ale on wie lepiej :-). Jedziemy, a mi w zasadzie jest obojętne, którą drogą – byle było coś ciekawego do sfotografowania :-). Mniej więcej do godziny dwunastej jedziemy drogami jak na zdjęciach niżej:

 

Indyjskie drogi po nocnym deszczu.

W nocy padało. Teraz też co chwilę pada, drogi są rozmoczone, jedziemy 20 może 30 km na godzinę. Ale czasem zaświeci słoneczko i wtedy warto się rozejrzeć :-):

 

 

Z trasy Sheohar – granica z Nepalem. Indie

Koło południa jesteśmy na miejscu i tu niemiłe rozczarowanie – to przejście graniczne nie jest dostępne dla turystów. Musimy wracać. Jeszcze raz pokonujemy tę samą trasę (do Sheohar), by ruszyć zgodnie z planem do Birganj:

 

Odcinek: Sheohar – Kathmandu.

Jesteśmy zmęczeni i wkurzeni. Mijamy kolejne miasta i miejscowości i jedyną osłodą tej sytuacji jest szansa na ciekawe portrety:

 

 

 

 

Z trasy Sheohar – Birganj. Indie.

Przed siedemnastą dojeżdżamy do granicy z Nepalem, by rozpocząć:

Siedem dni w Nepalu

Strona głównaKomentarze: pokaż komentarze (3)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games