123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Sobota – 17.08.13

Z Mathury do Delhi mamy do przejechania około 160 km. To ostatni odcinek podróży.

 

Odcinek: Mathura – Delhi.

W drodze zwiedzamy dwie świątynie: Pagal Baba Temple w Vrindavan:

i Prem Mandir w Vrindavan:

Do tej pory wszystko szło dobrze, ale w miejscowości Hodal powstał problem. Droga jest nieprzejezdna, korek na kilka kilometrów. Prahlad idzie dowiedzieć się co się stało i okazuje się, że „ludzie Muslim (muzułmanie) zabili krowę, co nie podoba się ludziom Hindu”. Są zamieszki, droga jest zablokowana. Stoimy chyba ze dwie godziny w upiornym upale. Znajduję w Internecie drogę objazdu, ale Prahlad wie lepiej, że jest nieprzejezdna :-). W końcu jednak nią przejeżdżamy.

Safari dzień trzydziesty pierwszy – Delhi dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Delhi
Liczba mieszkańców:22 mln
Wysokość n.p.m.:239 m
Średnie temperatury:dzień: 34 °C, noc: 27 °C
Liczba noclegów:3
Odległość od poprzedniego postoju:160 km


W konsekwencji wspomnianych wyżej perturbacji, w Delhi jesteśmy koło siedemnastej. Kwaterujemy się w znanym już nam hotelu „Pearl Plaza” i przygotowujemy się do jak najbardziej efektywnego wykorzystania następnego dnia.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games