123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 27.07.13

Jedziemy dalej – do Bodh Gaya – około 255 km.

 

Odcinek: Varanasi – Bodh Gaya.

Wyjeżdżamy koło dziewiątej. Wszyscy zdrowi. Mieliśmy zamiar zboczyć z drogi w kierunku miejscowości Kaimur, gdzie chciałem zobaczyć prehistoryczne malowidła naścienne. Niestety, Prahlad zniechęcił nas do tego pomysłu tłumacząc, że jesteśmy w stanie Bihar, który nie jest bezpieczny dla turystów i nie powinniśmy zbaczać z głównej drogi. No nic, jedziemy do Kalkuty. Pada, w deszczu opuszczamy Varanasi (ale wrócimy tu jeszcze):

 

 

 

 

Z trasy Varanasi – Bodh Gaya.

Koło południa przejaśnia się. Od razu okolica staje się ciekawsza:

 

Z trasy Varanasi – Bodh Gaya.

Póżnym popołudniem kwaterujemy się w hotelu „Om” w Bodh Gaya.

Safari dzień dziesiąty – Bodh Gaya


Miejsce zakwaterowania:Bodh Gaya
Liczba mieszkańców:40 tys.
Wysokość n.p.m.:108 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 26 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:255 km


Po zakwaterowaniu się zwiedzamy miasto. Najważniejszym zabytkiem jest tu świątynia Mahabodhi. Niestety, po zamachu z 6 lipca tego roku wprowadzono tu całkowity zakaz fotografowania. Zdjęć nie ma :-(, ale świątynię widzieliśmy.

Ale jest tu szereg innych zabytków i choć prawie cały czas pada, to są zdjęcia np. ze świątyni tajskiej:

 

 

Thai temple. Bodh Gaya. India.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games