123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 21.07.13

Cały dzisiejszy dzień jesteśmy w Agrze.

Safari dzień czwarty – Agra dzień drugi

Zbie­ra­my się o siód­mej. Wszys­cy zdro­wi i go­to­wi do wy­jścia. Nie­ste­ty na­dal pa­da. Dla mnie to nie jest dob­ra sy­tua­cja. By­łem już w Taj Ma­hal, więc te­raz chciał­bym po­pra­wić i sfo­to­gra­fo­wać to, cze­go nie uda­ło się sfo­to­gra­fo­wać po­prze­dnio. Tak więc cze­ka­my. Mo­że się prze­jaś­ni. Jak pi­sa­łem wczo­raj – z na­sze­go ta­ra­su wi­dać Taj Ma­hal. Ale wczo­raj by­ło ciem­no, dziś wi­dać co nas ota­cza:

Otoczenie naszego hotelu. O oddali widać Taj Mahal. Agra. Indie.

X

Otoczenie naszego hotelu. O oddali widać Taj Mahal. Agra. Indie.

Ko­ło dzie­wią­tej prze­sta­ło pa­dać. Ale na­dal jest mgli­sto. Po­go­da nie na zdję­cia. Ci z nas, któ­rzy nie by­li w ze­szłym ro­ku ru­sza­ją do Taj Ma­hal, bo jest ry­zy­ko, że znów za­cznie pa­dać. A ja co ja­kiś czas prze­cha­dzam się po ta­ra­sie i spraw­dzam, czy już da się ro­bić zdję­cia :-). Ko­ło dzie­sią­tej Taj Ma­hal wy­glą­da­ło tak:

Taj Mahal widziany z tarasu naszego hotelu. Agra. Indie.

X

Taj Mahal widziany z tarasu naszego hotelu. Agra. Indie.

Ko­ło po­łu­dnia za­ją­łem się kar­tą in­ter­ne­to­wą. Po wy­ko­na­niu te­le­fo­nu do sprze­daw­cy w koń­cu ru­szy­ła. Tak więc prob­lem łą­czno­ści zo­stał przy­naj­mniej czę­ścio­wo opa­no­wa­ny. Po­go­da się po­pra­wia. Jest już pra­wie dob­rze :-):

 

Taj Ma­hal. Agra. In­die.

Wró­ci­ła gru­pa zwie­dza­ją­ca od ra­na Taj Ma­hal. Je­dzie­my nad Ja­mu­nę raz je­szcze spo­jrzeć na pa­łac:

Taj Mahal. Widok od strony Jamuny. Agra. Indie.

X

Taj Mahal. Widok od strony Jamuny. Agra. Indie.

A po­tem zro­bi­liś­my so­bie pa­miąt­ko­we zdję­cia, któ­re tra­fi­ły na stro­nę głó­wną te­go dzien­ni­ka.

Po powrocie do hotelu, część z nas poszła jeszcze do Taj Nature Walk. I znowu kilka zdjęć Taj Mahal:

 

 

Taj Mahal. Agra. Indie.

a potem bliskie spotkanie ze stadem małp. Zdjęcia są :-):

 

 

 

Rezusy. Agra. Indie.

O zmie­rzchu wra­ca­my do ho­te­lu. In­ter­net dzia­ła, my też dzia­ła­my, choć na zwol­nio­nych ob­ro­tach :-). Jest go­rą­co, ale go­rą­ca her­ba­ta z li­mon­ką po­zwa­la mi je­szcze tro­chę po­pra­co­wać nad stro­ną. Do ju­tra.


Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games