123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 12.08.13

Po opuszczeniu Nepalu w Sonauli mamy do przejechania około 300 km do Varanasi w Indiach. Czas jazdy skracamy sobie szukając za oknami ciekawych sytuacji i próbując te sytuacje sfotografować. Nie zawsze się to udaje, bo stan dróg jest czasami wręcz fatalny, a Prahlad pilotuje busa niczym odrzutowiec i w konsekwencji trudno utrzymać scenę w kadrze. Tym większe zadowolenie, kiedy się to udaje:

 

 

Z trasy Bharatpur (Nepal) – Varanasi (Indie).


Safari dzień dwudziesty szósty – Varanasi dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Varanasi
Liczba mieszkańców:3,1 mln
Wysokość n.p.m.:81 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 26 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:443 km


Koło godziny dwudziestej drugiej kwaterujemy się w hotelu Sarin Inn. Jest Wi-Fi i chociaż działa słabo, to jakoś udaje się te parę zdań napisać. Jest trzecia w nocy. Do usłyszenia jutro.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games