123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Czwartek – 18.07.13

Ra­no prze­cha­dzam się po lot­nis­ku w po­szu­ki­wa­niu ja­kie­goś ła­dne­go kad­ru. Przed wy­jaz­dem na­czy­ta­łem się spo­ro o tym ter­mi­na­lu i mia­łem na­dzie­ję na na­praw­dę za­ska­ku­ją­cą ar­chi­tek­tu­rę. Rze­czy­wi­stość nie jest je­dnak (mo­im zda­niem) tak im­po­nu­ją­ca, jak mog­ło­by się wy­da­wać na pod­sta­wie opi­sów. Owszem są fon­tan­ny, jest kil­ka drze­wek, ale – nie zna­laz­łem np. sta­cji ła­do­wa­nia lap­to­pów, czy ko­mó­rek, a sta­cje ta­kie są na po­rząd­ku dzien­nym na lot­nis­ku w Del­hi. Jest dar­mo­we Wi-Fi, ale trud­no się po­łą­czyć (za ma­ła prze­pu­sto­wość?). Toa­le­ty czy­ste, ale tłocz­ne. Ot – nor­mal­ny ter­mi­nal pa­sa­żer­ski. Myś­la­łem, że za dnia świat­ło bę­dzie lep­sze, ale za­bar­wio­ne szy­by da­ją nie­cie­ka­wy zie­lon­ka­wy „zafarb”. Wal­ka z ba­lan­sem bie­li nie­wie­le da­je, wszyst­ko jest zie­lo­ne :-). Znie­chę­co­ny wra­cam dość szyb­ko do na­szej po­cze­kal­ni. O 12.30 za­czy­na się od­pra­wa. O 15.30 star­tu­je­my do Del­hi.

 

Lot Dubaj – Delhi.

Czas w Del­hi jest GMT+5.30 (i nie sto­su­je się cza­su let­nie­go). Czas w Du­ba­ju jest GMT+4. Róż­ni­ca jest +1,5. Bę­dzie­my le­cieć trzy go­dzi­ny i dwa­dzie­ścia mi­nut. W Del­hi bę­dzie­my o 18.50, ale plus 1,5 da nam go­dzi­nę 20.20 cza­su lo­kal­ne­go. W Pol­sce na­to­miast jest czas GMT+2, więc w Del­hi bę­dzie +3,5 go­dzi­ny póź­niej wzglę­dem cza­su w Pol­sce (czy­li w Pol­sce bę­dzie go­dzi­na 16.50), ale bio­rąc pod uwa­gę noc na lot­nis­ku, pe­wnie i tak bę­dzie­my pa­dnię­ci :-).

Za­raz po star­cie by­ła okaz­ja do zro­bie­nia kil­ku zdjęć Du­ba­ju, ale w po­wie­trzu by­ła mgła, a mo­że smog. Po chwi­li je­dnak wla­tu­je­my nad war­stwę chmur i już nic nie wi­dać:

 

 

Nad chmu­ra­mi. Lot do Del­hi.

W Del­hi lą­du­je­my zgo­dnie z pla­nem (po dwu­dzie­stej cza­su lo­kal­ne­go). Od­pra­wa pa­szpor­to­wa prze­bie­ga spra­wnie i bez kło­po­tów, ba­ga­że są. Wy­cho­dzi­my z lot­nis­ka i roz­po­czy­na­my:

Sa­fa­ri dzień pier­wszy – Del­hi


Miejsce zakwaterowania:Delhi
Liczba mieszkańców:22 mln
Wysokość n.p.m.:239 m
Średnie temperatury:dzień: 34 °C, noc: 27 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:2200 km


Przed lot­nis­kiem cze­ka na nas nasz kie­row­ca z ubieg­łe­go ro­ku – Prah­lad! Jest dob­rze – ma swój sa­mo­chód, ale na par­kin­gu od­da­lo­nym oko­ło ki­lo­metr od we­jścia na lot­nis­ko. Pa­ku­je­my się do au­to­bu­su lot­nis­ko­we­go i prze­jeż­dża­my na par­king. Tam wsia­da­my do sa­mo­cho­du Prah­la­da i je­dzie­my do ho­te­lu. Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w tym sa­mym ho­te­lu, co w ubieg­łym ro­ku („Pearl Plaza”).

W dro­dze do­wia­du­je­my się, że w tym ro­ku za do­la­ra do­sta­nie­my 60 ru­pii. Z kar­ta­mi te­le­fo­nicz­ny­mi i in­ter­ne­to­wy­mi bę­dzie prob­lem, bo wpro­wa­dzo­no na­kaz ści­słej re­je­stra­cji na­wet kart pre­pai­do­wych. To ozna­cza, że trze­ba wy­peł­nić for­mu­larz, wy­słać go i cze­kać na po­zy­ty­wne roz­pa­trze­nie. Oczy­wi­ście, w tym cza­sie zmie­ni­my miej­sce po­by­tu i mo­gą być prob­le­my w ra­zie ja­kichś nieścis­ło­ści w for­mu­la­rzu i po­trze­bie je­go po­pra­wie­nia. Po­za tym, mo­że się oka­zać, że bę­dzie­my już w Ne­pa­lu, kie­dy pro­ces re­je­stra­cji się za­koń­czy. Trud­no, spró­bu­je­my ja­koś ten prob­lem roz­wią­zać.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games