123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 20.07.13

Pun­ktem do­ce­lo­wym by­ła dzi­siaj Agra, ale po dro­dze zwie­dzi­liś­my dwa cie­ka­we miej­sca, tj. stu­dnię Chand Bao­ri w miej­sco­wo­ści Ab­ha­ne­ri oraz Fa­teh­pur Si­kri.

 

Odcinek: Alwar – Fatehpur Sikri – Agra.

Wy­je­cha­liś­my ko­ło dzie­wią­tej. Zdro­wie i na­stro­je dob­re. Na­dal są kło­po­ty z In­ter­ne­tem. Kar­ta, któ­rą wczo­raj ku­pi­łem nie pra­cu­je, stąd brak po­ran­nej re­la­cji. Plan zwie­dza­nia zrea­li­zo­wa­liś­my, cho­ciaż po­go­da nas dzi­siaj nie roz­pie­szcza­ła. W za­sa­dzie ca­ły dzień pa­da­ło z krót­ką prze­rwą, kie­dy by­liś­my w Ab­ha­ne­ri:

 

 

 

@
,
-
y
A
{
}
o
 

Studnia Chand Baori. Abhaneri. Indie. Panorama sferyczna 360 stopni.


Z Ab­ha­ne­ri po­je­cha­liś­my do Fa­teh­pur Si­kri. Ten (wpi­sa­ny na Li­stę świa­to­we­go dzie­dzi­ctwa UNESCO) ze­spół ar­chi­tek­to­nicz­ny po­wstał w 1571 ro­ku. W 1585 ro­ku mia­sto zo­sta­ło opu­szczo­ne, ale za­cho­wa­ło się do cza­sów dzi­siej­szych w bar­dzo dob­rym sta­nie. Nie­ste­ty, kie­dy się tam po­ja­wi­liś­my, po­go­da by­ła fa­tal­na. Bro­dzi­liś­my po pla­cu po kost­ki w wo­dzie:

X


 

 

Fa­teh­pur Si­kri. In­die.

Za bar­dzo się nam nie spie­szy­ło – li­czy­liś­my na ja­kąś odro­bi­nę słoń­ca, ale w koń­cu po­je­cha­liś­my da­lej. Do ho­te­lu do­je­cha­liś­my chwi­lę przed za­cho­dem słoń­ca.

Sa­fa­ri dzień trze­ci – Agra dzień pier­wszy


Miejsce zakwaterowania:Agra
Liczba mieszkańców:1,7 mln
Wysokość n.p.m.:171 m
Średnie temperatury:dzień: 33 °C, noc: 25 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:241 km


Po­go­da na­dal nie do­pi­su­je, jest dżdży­sto, ale za to spot­ka­ła nas w na­gro­dę mi­ła niespo­dzian­ka. Z ta­ra­su na­sze­go ho­te­lu wi­dać Taj Ma­hal:

 

Wi­dok na Taj Ma­hal z ta­ra­su na­sze­go ho­te­lu tuż po za­cho­dzie słoń­ca. Agra. In­die.

Oj, ju­tro ra­no spró­bu­je­my sfo­to­gra­fo­wać wschód słoń­ca nad Taj Ma­hal.

Wie­czo­rem mo­ja kar­ta in­ter­ne­to­wa na­dal nie dzia­ła, ale jest w ho­te­lu Wi-Fi, więc jest szan­sa na krót­ką re­la­cję (krót­ką, bo In­ter­net dzia­ła tyl­ko w oko­li­cach re­cep­cji i nie za bar­dzo są tu moż­li­wo­ści dłuż­szej pra­cy).


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games