123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 22.07.13

Nasz na­stęp­ny przy­sta­nek, to Shiv­pu­ri. W dro­dze prze­je­dzie­my przez Gwa­lior. W Shiv­pu­ri ma­my dwa noc­le­gi, mo­że­my wo­bec te­go głó­wny na­cisk po­ło­żyć na Gwa­lior, a do Shiv­pu­ri za­je­chać póź­nym po­po­łu­dniem. Do prze­je­cha­nia ma­my oko­ło 232 km (pięć go­dzin jaz­dy). Gwa­lior le­ży mniej wię­cej w po­ło­wie dro­gi (dwie i pół go­dzi­ny od Agry).

 

Odcinek: Agra – Shivpuri.

Wsta­je­my przed siód­mą, po­tem śnia­da­nie i wy­jazd o ós­mej. Te­raz jest dzie­wią­ta i je­steś­my w dro­dze do Gwa­lior. Re­la­cję pi­szę w sa­mo­cho­dzie (in­ter­net dzia­ła). Właś­nie za­trzy­ma­liś­my się na sta­cji ben­zy­no­wej za­tan­ko­wać pa­li­wo. Litr ole­ju na­pę­do­we­go ko­sztu­je 54,9 ru­pii (pra­wie je­dne­go do­la­ra).

Wszys­cy zdro­wi. Hu­mo­ry do­pi­su­ją. Jest ok!

 

Z tra­sy do Gwa­lior. In­die.

W Gwa­lior zwie­dza­my dwa miej­sca, tj.: Fort i po­są­gi dżi­nij­skie w oko­li­cach for­tu. W ubieg­łym ro­ku tu by­liś­my, ale po pier­wsze pa­da­ło, po dru­gie by­ło póź­no i nie we­szliś­my do środ­ka. Dziś re­we­la­cyj­nej po­go­dy też nie ma, ale przy­naj­mniej nie pa­da:

Fort w Gwalior. Indie.

X

Fort w Gwalior. Indie.

 

 

 

Fort w Gwa­lior. In­die.

Po po­łu­dniu ru­sza­my do Shiv­pu­ri. W dro­dze po­go­da ta­ka so­bie, ra­czej kiep­ska, więc nie za­trzy­mu­je­my się na fo­to­gra­fo­wa­nie. Nic cie­ka­we­go się nie dzie­je, mi­ja­my ko­lej­ne sa­mo­cho­dy z miesz­kań­ca­mi In­dii:

 

 

W dro­dze do Shiv­pu­ri. In­die.


Sa­fa­ri dzień pią­ty – Shiv­pu­ri dzień pier­wszy


Miejsce zakwaterowania:Shivpuri
Liczba mieszkańców:150 tys.
Wysokość n.p.m.:468 m
Średnie temperatury:dzień: 33 °C, noc: 25 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:232 km


W Shiv­pu­ri kwa­te­ru­je­my się w ho­te­lu „Gre­en View Re­sort” oko­ło go­dzi­ny 19.30. Dziś już ra­czej nie wy­jdzie­my, a na ju­tro za­pla­no­wa­liś­my od­wie­dze­nie „Mad­hav Na­tio­nal Park”.

Godz. 21.20 – zmia­na pla­nów. Nie po­do­ba się nam ten ho­tel. Zew­sząd wy­cho­dzą owa­dy. Dziś pier­wszy raz sięg­nę­liś­my po mos­ki­tie­ry :-). Ju­tro je­dzie­my do Kha­ju­ra­ho :-).


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games