123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 19.07.13

Wczo­raj, po przy­jeź­dzie do ho­te­lu, roz­ma­wia­liś­my z Prah­la­dem o na­szej wy­pra­wie. Dro­gi w Hi­ma­la­jach są nie­prze­jezd­ne. Z nie­wiel­ki­mi zmia­na­mi zo­stał za­ak­cep­to­wa­ny wa­riant z Kal­ku­tą.

Na dziś ma­my za­pla­no­wa­ny do prze­je­cha­nia od­ci­nek oko­ło 160 km do miej­sco­wo­ści Al­war. Dro­gi blis­ko sto­li­cy są dob­re, więc nie po­win­no nam to za­jąć wię­cej niż 2,5 go­dzi­ny. Z ho­te­lu wy­ru­sza­my po śnia­da­niu, ale z Del­hi wy­jeż­dża­my spo­ro po po­łu­dniu. Tro­chę cza­su za­ję­ły nam spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne – ku­pi­liś­my ru­pie i pró­bo­wa­liś­my ku­pić kar­ty te­le­fo­nicz­ne i in­ter­ne­to­we. Nie­ste­ty – jak pi­sa­łem – z tym są prob­le­my. Dzię­ki Prah­la­do­wi dzia­ła nam je­dna kar­ta in­ter­ne­to­wa, ale z ma­łym do­ła­do­wa­niem. Za­ku­pi­łem dru­gą, ale cze­ka­my na re­je­stra­cję. Tak więc na ra­zie bę­dą ogra­ni­cze­nia w łą­czno­ści. Wszys­cy są ca­li i zdro­wi. Hu­mo­ry do­pi­su­ją.

 

Odcinek: Delhi – Alwar.

X


 

 

Z tra­sy do Al­war. In­die.

W Al­war ma­my tyl­ko je­den noc­leg. Mia­sto jest dość du­że (po­nad 300 tys. miesz­kań­ców) i jest tu kil­ka cie­ka­wych za­byt­ków.

Sa­fa­ri dzień dru­gi – Al­war


Miejsce zakwaterowania:Alwar
Liczba mieszkańców:315 tys.
Wysokość n.p.m.:268 m
Średnie temperatury:dzień: 34 °C, noc: 27 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:160 km


W Al­war je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w ho­te­lu „New Tourist”. Po chwi­li od­po­czyn­ku wy­szliś­my, że­by po­je­chać z Prah­la­dem nad po­blis­kie je­zio­ro, ale nie­ste­ty w oka mgnie­niu niebo za­chmu­rzy­ło się, ze­rwał się sil­ny wiatr i od miej­sco­wych pad­ło has­ło, że nad­cho­dzi mon­sun. Cóż by­ło ro­bić – po chwi­li mog­liś­my po­dzi­wiać z pro­gu ho­te­lu mon­su­no­wy desz­cz i błys­ka­wi­ce:-). Po­tem by­ło już zbyt póź­no na wy­jazd i zro­bi­łem tyl­ko kil­ka zdjęć w oko­li­cach ho­te­lu:

 

 

W Al­war. In­die.Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games